Skip to content
wolk-4

Klachtenprocedure

Onze kinderopvang levert hoge kwaliteit opvang die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de opvang van uw kind laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Graag komen wij samen tot een passende oplossing.

Heeft u een klacht? Meld dit dan bij de pedagogisch medewerker van uw kind. De pedagogisch medewerker kan praktische oplossingen bieden waardoor problemen of conflicten snel kunnen worden opgelost. Komt u onverhoopt niet tot een oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de locatiemanager. De locatiemanager is tevens klachtenfunctionaris

Een formele klacht dient schriftelijk te worden ingediend. 
Dit kan per e-mail aan info@kleinrijkje.nl onder vermelding van “klacht” en de betreffende locatie. Wanneer de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich voor informatie, advies of bemiddeling richten tot het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of u kunt een melding maken bij de Geschillencommissie.

Meer informatie over onze klachtenprocedure leest u in het 
Intern Klachtreglement